Parkeren in Boeimeer-Oost (West)

UPDATE 23 maart 2023

Beste medebewoner van Boeimeer-Oost,

Op 20 januari 2023 ontvingen wij allemaal van de gemeente een Breda Bericht met mededelingen over Parkeer-Vergunningen en Betaald Parkeren.

De intentie van de gemeente is om dit gefaseerd in te voeren. 

Na de informatieavond op maandag 20 maart op het Stadskantoor zijn donderdag 23 maart degenen, die zich hebben aangemeld voor de Klanbordgroep, ingelicht dat zij mogen deelnemen. Het aantal is aangevuld van 16 naar 20. Er waren 38 aanmeldingen. Zij komen samen op

  • Dinsdag 4 en 18 april en 9 mei (en indien nodig nog een keer).

 

Door het stellen van meer specifieke vragen, wordt er meer duidelijk. We streven ernaar om mondelinge uitspraken op papier bevestigd te krijgen. Alleen dan ontstaat er zekerheid over de gevraagde items. Op deze site ziet u naast koppelingen naar de Breda.nl site ook artikelen van de landelijke overheid (bijv. RVV 1990, WVW 1994), die uiteraard ook voor Breda gelden.

Wat tot nu toe bekend is

 

Naar aanleiding van klachten over de hoogte van de parkeerdruk in de omgeving van de Michiel de Ruiterweg en Witte de Withweg, heeft de gemeente besloten tot het "reguleren" van de parkeerdruk in de wijk Boeimeer-Oost (Fase 1 en 2). Met andere woorden: het invoeren van betaald parkeren in de wijk.

Tijdens de bovengenoemde buurtvergadering in de Mokkenboom werd duidelijk dat dit parkeerprobleem niet voor de hele week geldt en dat in andere delen geen tot weinig parkeerdruk door buitenstaanders wordt ervaren.  De samenvatting van deze bijeenkomst vindt u in het document hieronder:

Samenvatting Buurtvergadering Mokkenboom 24012023
PDF – 19,2 KB 33 downloads

Er zijn vanuit de denktank en door andere buurtbewoners verzoeken tot informatie (WOO/WOB) over de totstandkoming van het besluit tot betaald parkeren en de uitvoering daarvan gedaan. In de antwoorden door vertegenwoordigers van de gemeente wordt aangegeven dat, hoewel het besluit tot de invoering van betaald parkeren definitief lijkt, het nog niet vastligt in welke straten van Boeimeer-Oost ook daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Op 13 februari hadden vertegenwoordigers van de denktank een gesprek met VVD raadslid Meeuwissen (verantwoordelijk voor o.a. parkeren). Een verslag hiervan kunt op de pagina gemeente informatie vinden.

In maart zal er door de gemeente een informatiebijeenkomst voor de bewoners worden georganiseerd. Hierover krijgen we binnenkort een Breda Bericht in de bus.

De eerder genoemde klankbordgroep zal op het aanwijzen van de zone voor betaald parkeren invloed kunnen uitoefenen door advies te geven over mogelijke oplossingen. Het doel van deze denktank is dan ook het onderzoeken en aandragen van oplossingen die door de klankbordgroep gebruikt kunnen worden. Uw suggesties zijn daarom belangrijk! U kunt het formulier onder aan de pagina gebruiken om uw ideeën door te geven.

Voor de voorgestelde oplossing (Blauwe Zone) leek tijdens de vergadering in de Mokkenboom veel draagvlak onder zowel de bewoners van de straten met parkeerproblemen als ook van de bewoners van de straten met minder parkeerdruk. 

Er hebben zich inmiddels al meer mensen voor de klankbordgroep opgegeven dan er plaats is, maar men kan zich nog steeds aanmelden tot en met 10 maart via de website van de gemeente. Daarna zal uit de opgegeven mensen een selectie worden gemaakt door de gemeente. Het komend voorjaar zal de gemeente in contact staan met de klankbordgroep en naar verwachting rond de zomer met een definitief besluit komen.

Voor besluiten van de gemeente kunt u kijken in het menu gemeente informatie.

Mogelijke

oplossingen - handvatten

We zouden graag oplossingen ontvangen of handvatten om de gemeente van goede argumenten te voorzien en waarmee de Klankbordgroep kan sturen. (Zie onderin)

Voorts zijn er door u  en aan de gemeente vragen gesteld. Deze vragen en de bekende antwoorden uit documentatie en van de gemeente zelf kunt u terugvinden onder de kop VRAGEN.

Daarmee krijgt u al een goed beeld over wat u kunt inbrengen tijdens de Informatieavond.

 

De Klankbordgroep geeft een gezamenlijk advies richting het college van burgemeester en wethouders. Met deze informatie besluit het college uiteindelijk over de precieze invulling.

 

Aangezien Boeimeer-Oost bestaat uit straten waar de parkeerdruk te hoog is maar ook straten waar nu geen enkel probleem wordt ervaren, zou in het ideale geval een tweeledige oplossing welkom zijn.

De vraag is welke ruimte er is voor beide delen.

 

BEZWAREN en BEROEP

Wilt u een bezwaar indienen of in beroep gaan? Dan moet u rekening houden met onderstaande.

 

De gemeente meldt in "Voorstel aanwijzing regulering Boeimeer" pag.6

Zaaknummer: 1964900
Documentnummer: 1964906

Juridisch
Consequenties
Dit besluit betreft een aanwijzing reguleringsgebied. Dit is een besluit waar geen bezwaar of beroep
voor open staat. Na de goedkeuring van het college en eventuele bespreking in de raad zal het
voorstel voor gereguleerd parkeren verder worden uitgewerkt met een klankbordgroep. Dit leidt tot
een aanwijzingsbesluit gereguleerd parkeren. Hierbij geldt het volgende:
- Er bestaat geen mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen, omdat het aanwijzingsbesluit een ingevolge de belastingwet genomen
besluit betreft.
- Tegen het aanwijzingsbesluit parkeren staat alleen de gebiedsaanwijzing open voor bezwaar en beroep voor belanghebbenden.
Conform de ”beleidsregels invoering gereguleerd parkeren 2022” wordt de raad per brief op de hoogte
gesteld van het besluit tot aanwijzing van een nieuw reguleringsgebied.

 

 

Uw vragen en suggesties voor oplossingen

Via onderstaand formulier kunt u ideeën aangeven om het parkeren in de wijk zo positief mogelijk in te richten.

Het lijkt er op dat het besluit van de gemeente reeds vaststaat, maar hopelijk is er een mogelijkheid om hierin stevig bij te sturen, al zijn daarvoor geen garanties.

Waarschijnlijk heeft het aandragen van goed uitvoerbare oplossingen de grootste kans van slagen om de gemeente te overtuigen. Graag nodigen wij u uit om hieronder die met ons te delen, zodat wij deze kunnen meenemen naar de bovengenoemde klankbordgroep en de gemeente. Zou u in het bericht s.v.p. ook uw straat kunnen vermelden?